Algemene voorwaarden

Ongevallen, schade en verzekering

Lost doet al het mogelijk om klanten tijdens de activiteiten met het nodige verantwoordelijkheidsgevoel te begeleiden, te wijzen op mogelijke gevaren en de nodige instructies te geven i.v.m. veiligheid.  Onze activiteiten hebben een avontuurlijk en sportief karakter en deelname geschiedt op eigen risico. Lost is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Lost beschikt over een verzekering BA voor het geval Lost door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen. Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering. Medicijngebruik en/of ziekten of fysieke gevoeligheden in welke vorm dat ook, dienen vooraf gemeld te worden indien deze enig risico met zich meebrengen of van invloed kunnen zijn op het verloop van het programma.

Betaalvoorwaarden

Na inschrijving via de website ontvangt u een bevestiging en vraag tot betaling van een saldo. Het saldo dient betaald te worden binnen de 8 dagen na bevestiging van uw inschrijving door Lost.
Via de betaling van het saldo verbindt men zich ook aan de voorwaarden in dit document beschreven.

Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de klant én door LOST. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Annulatie door de deelnemer

Bij annulering door de deelnemer wordt steeds het voorschot of 50 % kosten aangerekend vanaf 5 weken voor de aanvangsdatum.
Bedragen lager dan 50€ worden in voorgaande geval 100% aangerekend. Bij annulatie minder dan 14 dagen voor de activiteit wordt steeds 100% aangerekend.
Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze regel (dus ook niet door ziekte, familiale omstandigheden, werk, autopech, enz.)

Wel mogelijk is je plaats door te geven aan iemand anders op voorwaarde dat men dit meldt aan de organisatie Lost.

Recht van annulatie door Lost

Het minimale deelnemersaantal zoals in onze communicatie (website, brochures, nieuwsbrief) vermeld, wordt gehanteerd.  Dit is voor de meeste programma’s min. 5 deelnemers.
Bij annulatie moeten deelnemers ten laatste 14 dagen voor aanvang van de activiteit op de hoogte gebracht worden. Ze hebben dan steeds recht op 100% terugbetaling.
In geval van een genoodzaakte annulatie door overmacht kan de deelnemer nooit een schadevergoeding vragen, ongeacht de termijn. Ook in dat geval volgt bovenstaande regeling.

Covid-19 maatregelen

Al onze activiteiten worden in open lucht gegeven volgens de geldende covid-19 regels. Alcoholgel en ontsmettingsmiddel is aanwezig op ons terrein alsook de mogelijkheid om je handen te wassen. Voor personen vanaf 12 jaar en ouder geldt: Indien de afstand niet gewaarborgd kan worden dient men een mondmasker te dragen. Heb je er geen, vraag er naar.

Voel je je onwel, heb je symptomen dan blijf je thuis!

In geval het evenement wordt geannuleerd omwille van de geldende covid-19 maatregelen krijgen de ingeschreven deelnemers een tegoedbon voor het zelfde bedrag met een geldigheid van 2 jaar.

Programma inhoud en uitsluiting van deelnemers

De organisatie behoudt zich alle rechten voor, om ten gevolge van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht wijzigingen aan te brengen in het programma ten voordele van veiligheid en comfort van de deelnemers. De organisatie behoudt zich ook het recht om een deelnemer tijdens een activiteit uit te sluiten indien deze duidelijk niet over de minimale kwaliteiten of het beschreven materiaal beschikt om deel te nemen of indien een deelnemer door ongepast gedrag de kwaliteit van het programma voor de rest van de groep ernstig in gedrang brengt. Wij vragen ook om respectvol om te gaan met de natuur, andere culturen en derden.

Bescherming (GDPR) van je gegevens

Lost vraagt een aantal gegevens bij elke inschrijving (naam, postcode, gemeente, telefoonnummer en email). Deze gegevens worden verder nooit gedeeld of gebruikt voor andere doeleinden en zullen worden verwijderd uit ons systeem na deelname. Bovendien zijn al onze digitale tools beschermd met de nodige wachtwoorden en bescherming.

Je gegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen en wij hebben alle passende maatregelen genomen om deze te beschermen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking of bescherming van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen Lost, Renaat Cardinaels, info@lostsurvival.be

Foto’s van de cursussen kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website lostsurvival.be of sociale media. Indien men hier niet mee akkoord gaat dient men dit voor het begin van de cursus aan te geven.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Commission@privacycommission.be